Logo der Universität Wien

Algorithms and Data Structures 1

Studies Programme Computer Science and Business Informatics
SS 2017
LV.-no.: 051024 LV.-type: VU Extent: 6,0 ECTS-points

Continuous assessment

Supervisor: Helmut Wanek, Monika Henzinger, Sebastian Krinninger, Martin Polaschek, Erich Schikuta, Christian Schulz

Time + place:
Vorbesprechung: 07.03.2017; DI 07.03.2017 09.45-11.15 Ort: Hörsaal 1, Währinger Straße 29 1.UG; DI wtl von 07.03.2017 bis 04.04.2017 16.45-18.15 Ort: Hörsaal 1, Währinger Straße 29 1.UG; DI wtl von 14.03.2017 bis 27.06.2017 09.00-11.15 Ort: Hörsaal 1, Währinger Straße 29 1.UG; DI 02.05.2017 15.00-16.30 Ort: Seminarraum 8, Währinger Straße 29 1.OG; DI 02.05.2017 und 09.05.2017 15.00-16.30 Ort: Hörsaal 1, Währinger Straße 29 1.UG; MI 21.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 5, Währinger Straße 29 2.OG; MI 21.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG; MI 21.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG; MI 21.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.0G; DO 22.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG; DO 22.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG; DO 22.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 5, Währinger Straße 29 2.OG; FR 23.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 2, Währinger Straße 29 1.OG; FR 23.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 3, Währinger Straße 29 1.OG; FR 23.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 5, Währinger Straße 29 2.OG; FR 23.06.2017 18.30-21.30 Ort: PC-Unterrichtsraum 4, Währinger Straße 29 1.0G
Download Calendar-icon

Number of Participants: 225

Language: Deutsch

Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0